Table Tennis: Videos

Tomokazu Harimoto - player profile

8
10
Lin Gaoyuan vs Tomokazu Harimoto | MS Final | WTT Star Contender Bangkok 2024
53
46
5
10
Wong/Doo vs Harimoto/Hayata | XD Final | WTT Star Contender Bangkok 2024
10
7
Tomokazu Harimoto vs Lin Yun-Ju | MS SF | WTT Star Contender Bangkok 2024
10
27
41
33
7 Jul 2024
Tomokazu H./Sora M. vs Chuang C. Y./Kao C. J. MD F WTT Star Contender Bangkok 2024
13
20
10
27
Jang/Cho vs Harimoto/Matsushima | MD SF | WTT Star Contender Bangkok 2024
7
60
5
10
Lin/Chen vs Harimoto/Hayata | XD SF | WTT Star Contender Bangkok 2024
31
10
Lim Jonghoon vs Harimoto Tomokazu | MS QF | Hitomi
39
10
Hiroto Shinozuka vs Tomokazu Harimoto | MS R16 | WTT Star Contender Bangkok 2024
13
20
10
27
Jang W./Cho D. vs Tomokazu H./Sora M. | MD SF | WTT Star Contender Bangkok 2024
150
130
5
10
Shah/Chitale vs Harimoto/Hayata | XD QF | WTT Star Contender Bangkok 2024
84
93
10
27
Pang/Quek vs Harimoto/Matsushima | MD QF | WTT Star Contender Bangkok 2024
7
60
10
5
Lin Yun-Ju/Chen Szu-Yu vs Tomokazu Harimoto/Hina Hayata | XD SF | WTT Star Contender Bangkok 2024