Gomozkov StanislavCountry
Year of Birth
1948

Medal recordWorld Table Tennis Championships
Tournament
Men's Doubles
Mixed Doubles
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:

1    1    1   


European Table Tennis Championships
Tournament
Men's Doubles
Mixed Doubles
Men's Team
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Team:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Team:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Team:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Team:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Team:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Team:

4    2    6   Gomozkov Stanislav on video

All videos (3)
Stanislav Gomozkov - Kjell Johansson 1975
1969
Amelin/Gomozkov - Alsér/Johansson 1969
1968
Stanislav Gomozkov - Péter Rózsás 1968A competition analysis of the single disciplines in table tennis
A competition analysis of the double disciplines in table tennis