WTT Macao - Tournament video


Player
Country


Lin Gaoyuan vs Wang Chuqin | MS | WTT Macao 2021 (Final)
24 Jan 2022
Wang Manyu vs Liu Shiwen | WS | WTT Macao 2021 (Final)
24 Jan 2022
Xu Xin vs Wang Chuqin | MS | WTT Macao 2021 (SF)
23 Jan 2022
Xu Yingbin vs Lin Gaoyuan | MS | WTT Macao 2021 (SF)
23 Jan 2022
Sun Yingsha vs Liu Shiwen | WS | WTT Macao 2021 (SF)
23 Jan 2022
Chen Meng vs Wang Manyu | WS | WTT Macao 2021 (SF)
23 Jan 2022
Liu Shiwen/Xu Xin vs Fan Zhendong/Kuai Man | XD | WTT Macao 2021 (Final)
22 Jan 2022
Wang Chuqin vs Ma Long | MS | WTT Macao 2021 (QF)
22 Jan 2022
Xiang Peng vs Xu Xin | MS | WTT Macao 2021 (QF)
22 Jan 2022
Fan Zhendong vs Xu Yingbin | MS | WTT Macao 2021 (QF)
22 Jan 2022
Lin Gaoyuan vs Lin Shidong | MS | WTT Macao 2021 (QF)
22 Jan 2022
Chen Xingtong/Yu Ziyang vs Xu Xin/Liu Shiwen | XD | WTT Macao 2021 (SF)
22 Jan 2022
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it: